1.Tahah
2.Abidan
3.Lachish
4.Sippur
5.Malkut
6.Meholalot
7.Kedushah
8.Ner Tamid
9.Karet
10.Moshav
11.Khebar