1.Tekufah
2.Idalah-Abal
3.Hadasha
4.Hath-Arob
5.Yatzar
6.Lilin
7.Kisofim