1.Part 1
2.Part 2 (Cartoon Music)
3.Aoyama Michi
4.Enoken
5.Katsumi Shigeru
6.Kondo Toshinori
7.Togawa Jun
8.Mori Ikue