1.Piram
2.Bith Aneth
3.Lachish
4.Peliyot
5.Hadasha
6.Ravayah
7.Zebdi
8.Tirzah
9.Hekhal
10.Kanah
11.Shilhim
12.Ziphim
13.Abidan
14.Netivot
15.Zelah
16.Idalah-Abal
17.Jair
18.Ashnah