1.Gevurah
2.Achshaph
3.Mahshav
4.Shebuah
5.Shilhim
6.Idalah-Abal
7.Mikreh
8.Yoreh
9.Tekufah
10.Debir
11.Sheloshim
12.Katzatz
13.Hadasha
14.Lachish
15.Midbar
16.Evel
17.Hafla-ah
18.Racheb
19.Ziphim