1.Nevuah
2.Sippur
3.Hath-Arob
4.Kedushah
5.Neā€™eman
6.Karet
7.Kochot
8.Piram
9.Paran
10.Ashnah
11.Tahah