Disc 1:
1.Karaim
2.Ner Tamid
3.Acharei Mot
4.Kisofim
5.Jachin
6.Malkhut
7.Nashim
Disc 2:
1.Lilin
2.Khebar
3.Galshan
4.Malkhut
5.Shevet
6.Shamor
7.Acharei Mot
8.Kisofim
9.Shechem