1.Piram
2.Sansanah
3.Ziphim
4.Zebdi
5.Hadasha
6.Rachab/Lebaoth
7.Hazor