Disc 1:
1.Gevurah
2.Nazikin
3.Mahshav
4.Rokhev
5.Abidan
6.Sheloshim
7.Hath-Arob
8.Paran
9.Mahlah
10.Socoh
11.Yechida
12.Bikkurim
13.Idalah-Abal
Disc 2:
1.Tannaim
2.Nefesh
3.Abidan
4.Mo'ed
5.Maskil
6.Mishpatim
7.Sansanah
8.Shear-Jashub
9.Mahshav
10.Sheloshim
11.Machin
12.Karaim