Disc 1:
1.Tahah
2.Sippur
3.Karet
4.Hadasha
5.Taharah
6.Mispar
7.Ratzah
8.Zebdi
9.Yatzah
10.Malkhut
11.Hodaah
12.Elijah
13.Meholalot
14.Kochot
15.Lachish
16.Shidim
17.Aravot
18.Moshav
Disc 2:
1.Lilin
2.Hazor
3.Kisofim
4.Khebar
5.Laylah
6.Teli
7.Tevel
8.Eitan
9.Ner Tamid
10.Idalah-Abal
11.Gevurah