1.Tsen Brider
2.Varshe
3.Regndl
4.Friling
5.Shabes, Shabes
6.Alts Geyt Avek Mitn Roykh
7.Yeder Ruft Mikh Zhamele
8.Her Nor, Du Sheyn Meydele
9.Yidishe Maykholim
10.Blayb Gezunt Mir, Krakow
11.Ven Du Lakhst
12.Zol Shoyn Kumen Di Geule