1.Zemer
2.M’Emek L’Giv’ah
3.Aley Giv’ah Bagalil
4.Ma Yafim Haleilot
5.Shir Sameach
6.Re’ach Tapuach Odem Shani
7.Ma Omrot Einaich
8.Yesh Li Gan
9.Shir Hashomer
10.Poem 50