1.Abidan
2.Kodashim
3.Hadasha
4.Bikkurim
5.Ravayah
6.Kivah
7.Katzatz
8.Kanah
9.Kedem
10.Kisofim
11.Sippur
12.Sansanah
13.Elilah
14.Galgalim
15.Kochot
16.Tzalim
17.Kedushah
18.Shevet
19.Elilah
20.Avelut
21.Moshav