1.Besaraby
2.Skrip Klezmerl, Skripe
3.Tsi Darf es Azoy Zayn
4.De Edad de Quinze Anos
5.Hora
6.Nani, Nani
7.Had Gadya
8.A Tamganeydendikn Nign
9.Vetaher Libeynu
10.Roumenian Bulgar
11.Vosik
12.A Yidish Klarinetele
13.Toshev Enosh
14.Vilne
15.A Gleyzele Lekhayim + Mazl Tov
16.Vesomahto Behogekho