Disc 1:
1.Karaim
2.Kisofim
3.Meholalot
4.Lakom
5.Tekufah
6.Paran
7.Khebar
8.Nevalah
9.Abidan
10.Tirzah
11.Peliyot
12.Shebuah
Disc 2:
1.Ziphim
2.Avodah
3.Rokhev
4.Tannaim
5.Acharei Mot
6.Malkut
7.Kochot
8.Jair
9.Neā€™eman
10.Tahah
11.Tiferet
12.Kedem