1.Kinyan
2.Olamim
3.Vehuel
4.Shofetim
5.Partzuf
6.Zarach
7.Shagal
8.Herem
9.Kadmut
10.Zemaraim
11.Demai
12.Belimah