1.Kanah
2.Socoh
3.Mahshav
4.Karet
5.Abidan
6.Malkut
7.Azekah
8.Nezikin
9.Karaim
10.Hath Arob
11.Aravot
12.Mahlah