1.Renge
2.Ashura
3.Kaenkou
4.Hiten
5.Henka
6.Fudaraku
7.Rinne
8.Koku