1.Tsuki to Mizu (Moon and Water)
2.Yume Utsutsu (Dreaming Away)
3.Takeda no Komori uta (Takeda Lullaby)
4.Haru no Yume (Spring Dream)
5.One Step Further
6.Niwa no Chigusa (A Thousand Different Grasses in the Garden)
7.Yoru wo Koete (Beyond the Night)