1.Yis May Chu
2.King Kong
3.Jehudis Bas Zion
4.Hollywood Diaspora
5.Meyer Lansky
6. B'rich Shvme
7.Eliyahoo Hanavee
8.Sim Sholom
9. B'archu
10. V'shamru
11.Havenu Shalom Alechum