1.Hath-Arob
2.Sippur
3.Jair
4.Ne'eman
5.Kedushah
6.Beeroth
7.Kochot
8.Shechem
9.Paran