1.Fumu
2.Tojin
3.Seisei
4.Furaku
5.Hagan
6.Misho
7.Huritu
8.Rissetsu
9.Ungetsu
10.Fukotsu
11.Mujo
12.Husei
13.Sokai
14.Koho