Disc 1:
I. Feb. 20, 1994
1.Piram
2.Lebaoth
3.Idalah Abal
4.Midbar
5.Zelah
II. Jun. 22, 1994
6.Katzatz
7.Abidan
8.Hekhal
9.Tannaim
10.Nefesh
III. Jul. 16-17, 1995
11.Neshamah
12.Lakom
13.Tiferet
IV. Apr. 16, 1996
14.Evel
Disc 2:
IV. Apr. 16, 1996
1.Hath Arob
2.Mahshav
3.Zemer
V. Aug. 1, 1996
4.Ne'Eman
Apr. 21, 1997
5.Meholalot
6.Kochot
7.Jachin
8.Moshav
9.Acharei Mot
VII. Sep. 15, 1997
10.Kilayim
11.Otiot
12.Nashim
13.Karet
14.Hashmal
15.Ruach