1.Meshakh
2.Galgalim
3.Tirzah
4.Yesod
5.Pagiel
6.Adithaim
7.Hamadah
8.Regalim
9.Demai
10.Meholalot