1.Bahir
2.Makom
3.Zidon
4.Shadrakh
5.Chorek
6.Anakim
7.Zemanim
8.Ahavah
9.Arad
10.Terumah