Disc 1:
1.Lilin
2.Metal Tov
3.Karaim
4.Hath-Arob
5.Abidan
6.Idalah-Abal
7.Kedem
8.Yatzar
Disc 2:
1.Tekufah
2.Hath-Arob
3.Abidan
4.Metal Tov
5.Karaim
6.Idalah-Abal
7.Kedem