1.Mastema
2.Albim
3.Tharsis
4.Sariel
5.Phanuel
6.Hurmiz