1. Time's Encomium
2.Lepton
3.New York Notes
4.Epithalamium