1.Ad
2.Im Tirtzi
3.HaAhavah Sheli Eyna Tluya Bedavar
4.Shir HaHaflagah
5.Me'ever Latchelet
6.Ahuvati Sheli Livnat Tzavar
7.Anahnu Lo Rakdanim
8.At VaAni
9.Ksheor Dolek
10.Viduy
11.Kacha Stam
12.Milim
13.Im Tirtzi
14.Pannas Boded